TERMS AND CONDITIONS

Last Updated: 1st July 2023

1. ACCEPTANCE OF TERMS

By accessing and using the image generation Service ("RTST") provided by Dharam Digital Pvt Ltd ("we", "us", "our"), you agree to be bound by these Terms and Conditions ("Terms"). If you disagree with any part of the Terms, please do not use ourService.

2. SERVICES

Dharam Digital Pvt Ltd provides an AI-powered image generation service. By using ourService, you understand that results may vary and are dependent on a variety of factors including but not limited to the input data.

3. USE OF OURService

You are granted a non-exclusive, non-transferable, revocable license to access and use theService strictly in accordance with these Terms.

4. DISCLAIMER OF LIABILITY

To the fullest extent permissible by law, Dharam Digital Pvt Ltd is not liable for any damages, including but not limited to, indirect, special, incidental, or consequential damages, losses or expenses arising in connection with the generated images or the use of (or inability to use) such images. We do not guarantee the accuracy, relevance, or completeness of any images generated by theService.

5. INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold harmless Dharam Digital Pvt Ltd, its officers, directors, employees, agents, licensors, suppliers and any third-party information providers to theService from and against all losses, expenses, damages and costs, including reasonable attorneys' fees, resulting from any violation of these Terms or any activity related to your account (including negligent or wrongful conduct) by you or any other person accessing theService using your account.

6. CONTACT US

If you have any questions or comments about these Terms, please contact us at support@rtst.ai

7. AMENDMENTS

We reserve the right to amend these Terms at any time. Your continued use of theService after any such changes constitutes your acceptance of the new Terms. Please review this document periodically for changes.

Your use of theService is subject to the most current version of the Terms posted on theService at the time of such use.

By using ourService, you agree to these Terms and Conditions.

Company details:

Dharam Digital Pvt Ltd, 710-711, Tower B, Emaar Digital Green, Baharampur Naya, Sector 61, Gurugram, Ghata, Haryana, 122001.

ZASADY I WARUNKI

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2023 r.

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW

Uzyskując dostęp do Usługa do generowania obrazów ("RTST") dostarczanej przez Dharam Digital Pvt Ltd ("my", "nas", "nasz") i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu ("Regulamin"). Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Warunków, nie korzystaj z naszej Usługa.

2. USŁUGI

Dharam Digital Pvt Ltd zapewnia usługę generowania obrazów opartą na sztucznej inteligencji. Korzystając z naszej Usługa, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyniki mogą się różnić i zależą od wielu czynników, w tym między innymi od danych wejściowych.

3. KORZYSTANIE Z NASZEJ Usługa

Użytkownik otrzymuje niewyłączną, niezbywalną, odwołalną licencję na dostęp do Usługa i korzystanie z niej ściśle zgodnie z niniejszymi Warunkami.

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Dharam Digital Pvt Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe, straty lub wydatki powstałe w związku z wygenerowanymi obrazami lub wykorzystaniem (lub niemożnością wykorzystania) takich obrazów. Nie gwarantujemy dokładności, trafności ani kompletności żadnych obrazów wygenerowanych przez Aplikację.

5. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Dharam Digital Pvt Ltd, jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wszelkich zewnętrznych dostawców informacji do Usługa przed wszelkimi stratami, wydatkami, odszkodowaniami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z naruszenia niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek działalności związanej z kontem użytkownika (w tym zaniedbania lub niewłaściwego postępowania) przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę uzyskującą dostęp do Usługa przy użyciu konta użytkownika.

6. KONTAKT Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt pod adresem support@rtst.ai

7. ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z Usługa po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowych Warunków. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszego dokumentu pod kątem zmian.

Korzystanie z Usługa podlega najbardziej aktualnej wersji Warunków opublikowanej w Usługa w momencie takiego korzystania.

Korzystając z naszej Usługa, użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin.

Dane spółki:

Dharam Digital Pvt Ltd, 710-711, Tower B, Emaar Digital Green, Baharampur Naya, Sector 61, Gurugram, Ghata, Haryana, 122001.