DISCLAIMER

Last Updated: 1st July 2023

This disclaimer ("Disclaimer") applies to the image generation services provided by Dharam Digital Pvt Ltd ("we", "us", or "our") through our application, rtst.ai ("App").

1. CONTENT DISCLAIMER

The images generated by our App are the result of automated artificial intelligence processes. While we strive to provide an enjoyable and seamless user experience, we make no guarantees as to the accuracy, completeness, relevance, or appropriateness of the generated images.

2. INTENTION OF SERVICES

Our image generation services are intended for recreational use and should not be relied upon for any critical purposes. While we endeavour to ensure that the generated images meet user expectations, due to the unpredictability and variability of AI processes, we cannot guarantee that all outcomes will align perfectly with user input or intentions.

3. NON-INFRINGMENT

We respect all individuals and communities. The images generated by our App are not designed to infringe upon or violate any rights, or to defame, harass, or harm anyone. Any likeness to real persons or events is purely coincidental.

4. NO LIABILITY

Dharam Digital Pvt Ltd is not liable for any damages or losses, including but not limited to, indirect, special, incidental, or consequential damages, losses, or expenses arising in connection with the generated images or the use of (or inability to use) such images.

5. USER AGREEMENT

By using our App, you agree to accept all possible outcomes and absolve Dharam Digital Pvt Ltd of any liability for dissatisfaction, misunderstanding, or any potential issues arising from the use of the App's generated images.

Please reach out to support@rtst.ai if you have any questions or concerns about this Disclaimer.

Company details:

Dharam Digital Pvt Ltd, 710-711, Tower B, Emaar Digital Green, Baharampur Naya, Sector 61, Gurugram, Ghata, Haryana, 122001.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2023 r.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności ("Wyłączenie odpowiedzialności") ma zastosowanie do usług generowania obrazów świadczonych przez Dharam Digital Pvt Ltd ("my", "nas" lub "nasz") za pośrednictwem naszej aplikacji, rtst.ai ("Aplikacja").

1. ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE TREŚCI

Obrazy generowane przez naszą aplikację są wynikiem zautomatyzowanych procesów sztucznej inteligencji. Chociaż staramy się zapewnić przyjemne i płynne wrażenia użytkownika, nie udzielamy żadnych gwarancji co do dokładności, kompletności, trafności lub adekwatności generowanych obrazów.

2. PRZEZNACZENIE USŁUG

Nasze usługi generowania obrazów są przeznaczone do użytku rekreacyjnego i nie należy na nich polegać w żadnych krytycznych celach. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wygenerowane obrazy spełniały oczekiwania użytkowników, ze względu na nieprzewidywalność i zmienność procesów sztucznej inteligencji nie możemy zagwarantować, że wszystkie wyniki będą idealnie zgodne z danymi wejściowymi lub intencjami użytkownika.

3. BRAK INTEGRACJI

Szanujemy wszystkie osoby i społeczności. Obrazy generowane przez naszą aplikację nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw, zniesławienia, nękania ani krzywdzenia kogokolwiek. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób lub wydarzeń jest czysto przypadkowe.

4. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dharam Digital Pvt Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, w tym między innymi za szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe, straty lub wydatki powstałe w związku z wygenerowanymi obrazami lub wykorzystaniem (lub niemożnością wykorzystania) takich obrazów.

5. UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM

Korzystając z naszej Aplikacji, użytkownik zgadza się zaakceptować wszystkie możliwe wyniki i zwalnia Dharam Digital Pvt Ltd z wszelkiej odpowiedzialności za niezadowolenie, nieporozumienia lub wszelkie potencjalne kwestie wynikające z korzystania z obrazów wygenerowanych przez Aplikację.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Zastrzeżenia prosimy o kontakt pod adresem support@rtst.ai.

Dane firmy:

Dharam Digital Pvt Ltd, 710-711, Tower B, Emaar Digital Green, Baharampur Naya, Sector 61, Gurugram, Ghata, Haryana, 122001.