PRIVACY POLICY

Last Updated: 1st July 2023

Dharam Digital Pvt Ltd ("we", "us", or "our") respects your privacy and is committed to protecting your personal data. This privacy policy ("Policy") will inform you about how we handle and look after your personal data when you use our image generation service ("RTST") and tell you about your privacy rights and how the law protects you.

1. DATA WE COLLECT

When you use our service, we may collect the following information for internal records:
 • Name
 • Email address
 • Mobile number
 • IP address
 • Device information
 • Profile picture

2. HOW WE USE YOUR DATA

We use your data for the following purposes:

 • To provide and maintain our service
 • To notify you about changes to our service
 • To provide customer support
 • To gather analysis or valuable information so that we can improve our service
 • To detect, prevent and address technical issues

3. SHARING OF DATA

We do not share your personal information with third parties outside of Dharam Digital Pvt Ltd except in circumstances where it is part of providing a service to you - e.g. arranging for a product to be sent to you, carrying out security checks and for the purposes of customer research or when you have given us your permission to do so.

4. DATA SECURITY

We have implemented appropriate security measures to prevent your personal data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorized way, altered or disclosed.

5. CHANGES TO THIS POLICY

We may update our Privacy Policy from time to time. You are advised to review this page periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

6. CONTACT US

If you have any questions about this privacy policy, please contact us at support@rtst.ai

Company details:

Dharam Digital Pvt Ltd, 710-711, Tower B, Emaar Digital Green, Baharampur Naya, Sector 61, Gurugram, Ghata, Haryana, 122001.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2023 r.

Dharam Digital Pvt Ltd ("my", "nas" lub "nasz") szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") zawiera informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy i dbamy o dane osobowe użytkownika podczas korzystania z naszej Usługa do generowania obrazów ("RTST") oraz o prawach użytkownika do prywatności i o tym, w jaki sposób prawo chroni użytkownika.

1. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE

Gdy użytkownik korzysta z naszej Usługa, możemy gromadzić następujące informacje na potrzeby wewnętrznych rejestrów:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu komórkowego
 • Adres IP
 • Informacje o urządzeniu
 • Zdjęcie profilowe

2. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA

Wykorzystujemy dane użytkownika do następujących celów:

 • Aby dostarczać i utrzymywać naszą Aplikację
 • Aby powiadamiać użytkownika o zmianach w naszej Usługa
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Gromadzenie analiz lub cennych informacji, abyśmy mogli ulepszać naszą aplikację
 • Aby wykrywać, zapobiegać i rozwiązywać problemy techniczne

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim spoza Dharam Digital Pvt Ltd., z wyjątkiem sytuacji, w których jest to częścią świadczenia usług na rzecz użytkownika - np. organizowania wysyłki produktu do użytkownika, przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa i do celów badania klientów lub gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych użytkownika, ich zmianie lub ujawnieniu.

5. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Zaleca się okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

6. KONTAKT Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem support@rtst.ai.

support@rtst.ai

Dane firmy:

Dharam Digital Pvt Ltd, 710-711, Tower B, Emaar Digital Green, Baharampur Naya, Sector 61, Gurugram, Ghata, Haryana, 122001.